A Monográfiák ûrlap kódmezõi:

Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05)
c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintrõl

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja

Type (a dokumentum típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthetõ képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós mûqalkotás vagy természeti tárgy

Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum (analitika)
b periodikus részdokumentum (periodikusan megjelenõ részdokumentum pl. rovat)
c gyûjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány

Govt pub (közigazgatási kiadvány) (008/ 28 )
üres Nem közig. kiadvány
a Autonóm ill. fél autonóm szervezet
c Több helyszínq közigazgatási testület (multilocal)
f Föderális/ nemzeti szintq közigazgatási testület
i Nemzetközi, kormányközi közigazgatási testület
l Helyi közigazgatási testület
m Több államot átfogó testület (Multistate)
n Közigazgatási testület, meg nem határozott szint (elavult kód)
o Közigazgatási testület, meg nem határozott szint
s Állami, provinciális, territoriális stb. szintq testület
u Eldönthetetlen, hogy a mq közigazgatási kiadvány-e
z Egyéb

Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázat
 
Source (A katalógus rekord forrása) 008/39
üres LC
a Nemzeti Mezõgazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen

Ill. (illusztráció) (008/18-21)
legfeljebb négy kód használható; betûrendben
üres nincs illusztráció
a illusztrációk
b térképek
c portrék
d ábrák
e alaprajzok, tervrajzok
f táblázatok
g kotta
h hasonmás
i címer
j leszármazási táblák
k ûrlapok

l minták
m hangfelvétel mellékletek
o fényképek
p kódexek festett díszítései

Repr (reprodukció) (008/23)
üres a következõk egyike sem
a mikrofilm
b mikrofiche
c mikroopaque
d nagy betûs nyomtatvány
f Braille
r szabványos betqnagyság

Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (elQzetes szint), meg nem teintendQ végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható

Conf pub (konferencia kiadvány) (008/29)
0 nem konferencia kiadvány
1 konferencia kiadvány

Ctry (a dokumentumot kiadó, elQállító ország kódja (008/15-17)
lsd. külön kódtáblázat

Dat tp. (dátumtípusok) 008/6
b nincs megadott dátum; i.e. dátum

Egy dátum
d részletes dátum pl. (19830615 = 1983 junius 15)
s egy ismert/valószínû dátum

Két dátum
c tényleges és copyright dátum
i gyûjtemény kezdõ és záró dátuma
k gyûjtemény zömének kezdõ és záró dátuma
m többszörös dátum pl. ha a több részes mû kiadása nem egy éven belül történt = elsõ dátum kezdõ év, második dátum záró év. (ha a több részes mû egy éven belül jelent meg az s kódot használjuk)
p terjesztés/kiadás és gyártás/felvétel dátuma, ha eltérnek egymástól
r reprint, újra kiadás dátuma és eredeti kiadás dátuma

Ismeretlen dátumok
n ismeretlen dátum (az évszám mezõ üresen marad)
q kérdéses dátum (csak idõhatár megadva)

Pl.
260 $aBp. :$bKossuth,$c[198-]
1980-1987
 
Indx (index) (008/31)
0 nincs index
1 a dokumentum saját tartalmára vonatkozó index van a kiadványban

Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplõ adatokhoz képest)
x hiányzó karakater
r teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák eredeti betûkkel
o teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)

Fests. (Festschrift) (008/30)
0 nem emlékkiadvány
1 emlékkiadvány
Cont. (tartalom) (008/24-27)
Az alábbiakból legfeljebb 4 kód használható, betûrendben
üres nincs megadva
a összefoglaló, absztrakt
b bibliográfiák
c katalógusok
d szótárak
e enciklopédiák
f kézikönyvek
g törvénycikk
i index
k diszkográfia
l törvény
n egy tárgykör irodalmi áttekintése
o könyvismertetés
p programozott szövegek
q filmográfia
r címtár
s statisztikák
t technikai jelentés
v jogi esetek ismertetése
w jogi elemzés

Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
üres nem ISBD
a AACR 2
i ISBD
Int.lvl. (intellektuális szint) (008/22)
üres ismeretlen, nem meghatározható
j ifjúsági

Dates (egy vagy két, a dátumtípuskóddal definiált kiadási dátum) (008/07-14)