2. Monográfia mint sorozat tagja

A sorozati címek leírására egyszerre két mezõt használunk.
A 490. mezõbe kerülhet minden sorozatra jellemzõ adat, a sorozati cím, alcím, szerkesztõk, sorozati szám , ISSN , alsorozati cimek stb.
A 830. mezõt akkor hasznaljuk, ha a sorozati címet egységesíteni is akarjuk. (Az Authority Kontroll is ellenõrzi ezt a mezõt.). A mezõ csak a sorozati címet ill. alsorozati címeket tartalmazza egységesített formában.
Ha a rekordunk tartalmaz 830. mezõ, akkor ezt a 490. mezõ elsõ indikátor helyen "1" jelzi; ha nem akarunk 830. mezõt használni, ez az indikátor "0".
Ha a mû több sorozatnak tagja, mind a 490. mind a 830. mezõt ismételjük.
810. mezõbe kerül a sorozatot kiadó testület neve, ha
a. a sorozat címe generikus (4, 5 pelda)
b. ha kiadvány sorozati címe tartalmazza a testület nevét. (6. példa)
c. ha ugyanazon címen több különbözõ testület által kiadott sorozat létezik.

[1.]
100 1 $aPetõfi Sándor János$d(1931-)$c(nyelvész)
245 10 $aSzemiotika szövegtan /$c[szerk. Petõfi S. János, Békési Imre, Vass Lá
szló]
260 $aSzeged :$bJuhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola,$c1992
300 $a24 cm
490 1 $a(Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis.$x1215-9387.$aSeries linguistica, litteraria et aesthetica,$x0865-5960)
520 $aTanulmányok, recenziók, bibliográfiák és repertóriumok a dominánsan v
erbális kommunikáció kutatása körébõl
503 $g5. [köt.],$tSzövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. -
$c1992. -$e302 p. -$nBibliogr. a tanulmányok végén. - Tárgymutató: p.
285-291. - Névmutató: p. 292-295.
583 $xBI.
695 $anyelvtudomány$xszövegtan
700 1 $aBékési Imre$d(1936)$c(nyelvész)
700 1 $aVass László
830 0 $aActa Academiae Paedagogicae Szegediensis.$pSeries linguistica, litter aria et aesthetica
...

[2]
...
100 1 $aTirén, Jonas
245 10 $aInvestigations on silicon microelectronic and micromechanic devices /
$cby Jonas Tirén
260 0 $aUppsala :$bUniv.,$c1989
300 $a35 p. ;$c25 cm
490 1 $a(Acta Universitas Upsaliensis. Comprehensive summaries of Uppsala dissertacions from the faculty of science,$x0282-7468 ;$v198.)
502 $aDoctoral dissertacion ; at Uppsala University, 1989
830 0 $aActa Universitas Upsaliensis.$pComprehensive summaries of Uppsala dissertacions from the faculty of science
...

[3]
...
100 1 $aHopp Lajos$d(1927-)
245 14 $aAz "antemurale" és "conformitas" humanista eszméje a magyar-lengyel h
agyományban /$cHopp Lajos
260 0 $aBudapest :$bBalassi,$c1992
300 $a208 p. ;$c24 cm
490 1 $a(Humanizmus és reformáció / szerk. Jankovics József,$x0134-0486 ;$v19.)
546 $aFrancia nyelvú összefoglalóval
695 $alengyel irodalom$xhumanista eszmék$y15. sz.
695 $alatin irodalom$zMagyarország$y15. sz.
695 $amagyar irodalom$xhumanista eszmék$y15. sz.
800 1 $aJankovics József$d(1949-)$c(irodalomtörténész, kritikus)
830 0 $aHumanizmus és reformáció

...

[4]
...
008 949 23s1987 hu 0 hun d
020 $a963 7700 39 0
245 02 $aA politikai szocializáció elméleti kérdései /$c[szerk. Kéri László]
260 0 $aBudapest :$bMSZMP KB Társadalomtudományi Intézet,$c1987
300 $a252 p. ;$c19 cm
490 1 $a(Mûhelytanulmányok / MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete)
504 $aBibliogr.: p. 211-248.
700 1 $aKéri László$d(1951-)
810 2 $aTársadalomtudományi Intézet (Budapest)
830 0 $aMûhelytanulmányok (Társadalomtudományi Intézet, Budapest)

949 $aA/K ISBN 963 7700 39 0$n1.601/1988$lD1$tak$z00740494
...

[5]
020 $a963 7700 55 2
040 $aHuDeKLEK
041 1 $ahun$bruseng
080 $a323.21(439)"298":301.17/.18
245 02 $aA tizenévesek politikaképe /$c[szerk. Boros László]
260 0 $aBudapest :$bMagyar Szocialista Munkáspárt KB Társadalomtudományi Inté
zet,$c1989
300 $a166 p. ;$c20 cm
490 1 $a(Ifjúság és politika,$x0238-3675)
490 1 $a(Mûhelytanulmányok / MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete,$x0238-3667)

586 $a37. kocsi
583 $xaa, DJ
546 $aÖsszefoglaló oroszul és angolul
695 $apolitikai szocializáció$zMagyarország
700 1 $aBoros László
810 2 $aTársadalomtudományi Intézet (Budapest)
830 0 $aMûhelytanulmányok (Társadalomtudományi Intézet, Budapest)
830 0 $aIfjúság és politika

[6]
...
008 s1990 hu 00010 lat d
020 $a963 7381 40 6
080 $a72/76(439)(093)
245 00 $aUrbaria et conscriptiones /$c[kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Mûv
észettörténeti Kutató Csoportja ; [fõszerk. Aradi Nóra]
260 $aBp. :$bMTA Mûv.tört.Kut.Cs.
300 $a29 cm
503 $g8.füz.,$tArnótfalva - Zsukó : 201-250 fasc., kieg. az 1-250. fasc.
anyagából : Mûvészettörténeti adatok /$r[gyûjtötte Baranyai Béláné,
Csernyánszky Mária] ; [szerkesztette és a mutatókat készítette Bodné
Bobrovszky Ida]. -$c1990. -$e223 p.- $f(A Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai ; 20)
700 1 $aAradi Nóra
810 2 $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest).$bMûvészettörténeti Kutató Csoport
830 0 $aMagyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai

949 $aA/K 635.068$lD1$n4.945/1991$tko$z9990000000034296
949 $aK 635.068$lD1$n4.944/1991$tko$z9990000000034297