A USMARC integrált bibliográfiai formátum

A USMARC integrált bibliográfiai formátum alkalmas minden dokumentum leírására a könyvektQl a periodikákon és modern adathordozókon át a mqalkotásokig és természeti tárgyakig. A dokumentumtípusok azonos jellegq adatainak rögzítésére azonos mezQket használunk, míg a sajátos, egyes típusokra egyedileg jellemzQ, elsQsorban fizikai jellemzQiket leíró információknak kijelölt mezQk egymást nem zavarva illeszkednek a leírásba. A dokumentumtípusok elválasztásáról a rekordfejben lévQ kódok gondoskodnak , a speciális adathordozók fizikai jellemzQinek részletes, kódolt leírásást pedig a 006- és 007-es mezQk teszik lehetQvé.

Az integrált formátum elQnye, hogy a különféle dokumentumok közös adatbázisban kezelhetQk, együtt indexelhetQk, tárgyi feltárásuk is azonos módon történhet. Az adatbázis használói keresésük eredményeként különbözQ típusú dokumentumokat együtt találnak meg. Ugyanakkor szükség esetén az eltérQ dokumentumtípusok külön is kezelhetQk a típusok kódja alapján.

A Voyager Katalogizáló modulja külön qrlapot ajánl a katalogizálónak a dokumentumtípusok kódolásának és a sajátos csak egyes típusokra jellemzQ mezQk kiválasztásának megkönnyítésére. Ez azonban nem jelenti a típusok merev szétválásztását, az qrlapok a kódok felcserélésével átjárhatóak, az elkészült rekordok azonos módon indexelve kerülnek a közös adatbázisba.

A továbbiakban a Voyager qrlapok mintájára arról adunk néhány példát, hogy az integrált formátum hogyan használható a legfontosabb dokumentumtípusok leírásra.